ទំព័រនេះនឹងត្រូវបង្ហាញក្នុងរយៈពេល វិនាទី, ឬចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ចុចទីនេះ